Etický kodex našeho klubu vychází ze základních hodnot sportu jako takového, daných především     zásadou fair play, přátelstvím, respektem k sobě navzájem i k soupeři. Věříme, že spolupráce sportovního klubu, jeho vedení, trenérské základny, dětí, rodičů a školy, kterou náš sportovec navštěvuje, přispěje k jeho tělesné i duševní zdatnosti, v jeho odolnosti a zdraví, ctižádosti, cílevědomosti, radosti z úspěchů svých i svých kamarádů, zdárnému vývoji nejen v rovině sportovní, ale později i v rovině osobní, jeho uplatnění v životě a ve společnosti.

Naší snahou je vybudovat u dětí zdravý vztah ke sportu, který bude radostí i přesto, že plavání je prostě dřina.

Chceme, aby sport se stal dlouhodobou každodenní záležitostí sportovce, jeho celoživotní filozofií, nikoli jen krátkodobým rozptýlením.

Cílem tohoto kodexu je konečně a především to, aby zájmy klubu, zájmy vás rodičů a vašich dětí, pokud se stanou díky sportování právě v našem klubu jedním a totéž, mohly být v podobě jejich sportování v naplněny.

Náš klub vám předkládá níže uvedená pravidla chování, která jsou stejně jako Etický kodex Plaveckého klubu obecně, pro náš klub, jeho členy, plavce, trenéry, rodiče, normou chování, kterou jsou povinni ctít a respektovat.

Desatero plavce

 • Respektuji trenéry, plavce z oddílu, soupeře, rozhodčí a v neposlední ředě své rodiče
 • Chovám se přátelsky tak, abych nikoho neurazil, neporanil, nikomu neškodil, nikoho neomezoval, neponižoval, nestrpím šikanu a násilí mezi dětmi v oddíle, jakmile mám podezření, upozorním trenéra
 • Sleduji dění v plaveckém sportu obecně a především dění v našem klubu, sleduji naše www stránky, vedu si plavecký deník, sleduji nadcházející události, včas se zajímám, informuji své rodiče o trénincích, upozorňuji je na změny termínů, závody, soustředění, vše včas tak, abych se mohl zúčastnit
 • Jsem povinen účastnit se závodů, na které jsem svým trenérem přihlášen, respektuji starty, které mi vypíše. Termínové listině vypsaných závodů na konkrétní rok přizpůsobuji svůj volný čas a program, omluvou ze závodů jsou jen zdravotní či vážné rodinné důvody.
 • Chodím včas na tréninky tak, abych byl na bazéně nebo v tělocvičně 10 minut před začátkem, pokud nemohu přijít včas, nebo se nedostavím vůbec, omluvím se trenérovi, který trénink vede
 • Dodržuji správnou životosprávu
 • Pokud mám zdravotní indispozici, pociťuji jakýkoli problém zdravotní či jiný, který mi brání v tréninku, hlásím ihned trenérovi
 • Jsem-li dospělý včas platím příspěvky, účastním se schůzí a porad klubu aktivním hlasem
 • Dle svých možností pomáhám s organizací a realizací závodů, meetingů, které klub pořádá
 • Reprezentuji klub nejen svými výsledky, nošením klubového oblečení na sportovních akcí, ale především svým chováním a přístupem ke sportu a svému okolí vůbec

Desatero trenéra

 • Jsem si plně vědom povinnosti dodržovat etický kodex trenéra, který znám a ctím
 • Jsem tu pro děti, pro sport, trénuji z přesvědčení a nadšení pro věc samu
 • Podávám dle svého nejlepšího vědomí a svědomí 100% ze sebe sama jak na závodech tak trénincích, na tréninky se připravuji tak, aby trénink měl požadovanou kvalitu, úroveň a nasazení, tak, abych mě pokud možno nic nepřekvapilo, pokud ano, dokázal to řešit.
 • Všem svým sportovcům věnuji stejnou péči, pozornost a nasazení, dále si zlepšuji kvalifikaci a odbornost.
 • Komunikuji s dětmi. Komunikuji o dětech s jejich rodiči tak, abych případné problémy řešil v zárodku, tak aby o dění v klubu byly informováni, znali můj názor na výkonost a přístup jejich dětí. O dění ihned informuji výbor.
 • Veškerou internetovou komunikaci v rámci klubu s dětmi, rodiči, trenéry, členy klubu, novináři, odbornou i laickou veřejností přeposílám na adresu ……………….
 • Komunikuji s ostatními trenéry, sdílím své zkušenosti, informace a znalosti a předávám méně zkušeným a začínajícím trenérům v klubu. Projevuji vlastní iniciativu v rámci organizace a rozvoje
 • Odpovídám z titulu své funkce vedení klubu, kterým je výbor klubu
 • Chodím včas na tréninky a to nejpozději 10 minut před začátkem, pokud nemohu přijít včas, nebo se nedostavím vůbec, zajistím náhradu kolegy a informuji vedení klubu
 • Účastním se závodů svých svěřenců, pokud z vážného důvodu nemohu, zajistím za sebe odpovídající náhradu z řad trenérů klubu. O závodech, účasti, výsledcích a úspěchu svých svěřenců vedu evidenci a shrnutí, pravidelně píši články a příspěvky do místního tisku

Desatero rodiče

 • Podporuji své děti v tom, o co usilují a to jak v plavání tak ve sportu vůbec
 • Dbám na správnou životosprávu svých dětí, jejich správnou výživu, rekonvalescenci
 • Informuji trenéra a vedení klubu o všech zdravotních komplikacích indispozicích a omezení svého dítěte, pravidelně navštěvuji s dítětem obvodního lékaře minimálně v rámci pravidelné lékařské prohlídky s akcentem na sportovní aktivitu a pravidelnou fyzickou a psychickou námahu dětí, kterou absolvují, v rámci zajištění jejich zdárného vývoje
 • Podporuji děti ve sportu který dělají, chválím je, zúčastňuji se závodů a fandím jim, vždy v rámci zachování a rozvíjení respektu k jejich výkonům, výkonům soupeřů, autoritě trenérů, rozhodčích a ohleduplnosti ke všem zúčastněným
 • Spolupracuji aktivně s klubem, s jeho vedením a s trenéry. Své děti informuji o všem co se jich týká, vždy dbám toho, aby byl podporován jejich vztah ke sportu, sounáležitost ke klubu a jeho členům, autoritě trenérů a vedení klubu, jakož i dobrého jména a reprezentace klubu jako takového.
 • Pravidelně hradím příspěvky a veškeré platby, ke kterým jsem v rámci působení dítěte v klubu povinen a zavázán, především pak náklady na oddílové oblečení, sportovní vybavení, soustředění, závody, včetně dopravy a ubytování
 • Pokud nebude doprava na závody zajištěna klubem, jsem povinen ze svého dítě dopravit do místa konání závodů a zpět
 • Dbám, aby mé dítě pravidelně se účastnilo tréninků a závodů dle rozpisu, pokud se nemůže ze zdravotních důvodů, či jiných vážných důvodů účastnit, jsem povinen ve vztahu ke klubu jej včas omluvit u vedení či trenéra, pokud toho není vzhledem ke svému věku schopno samo
 • Beru na vědomí, že členství dítěte v oddíle sebou nese i jeho povinnost v rámci reprezentace klubu pravidelně se účastnit závodů, na které bude přihlášeno, respektuji starty které má svým trenérem vypsány. Termínové listině vypsaných závodů na konkrétní rok přizpůsobuji dopředu svůj volný čas a program, jsem si vědom, že omluvou ze závodů jsou jen zdravotní či vážné rodinné důvody.
 • V rámci svých možností zavazuji se podpořit svoji účastí a pomocí akce pořádané klubem, budu-li k tomu vyzván

Cíle Plaveckého klubu Písek

 • Podpora a rozvoj plaveckého sportu
 • Osvojení základů plavání dětí
 • Výchova a trénink závodních plavců od dětí po dospělé
 • Sdružování dětí a dospělých, kteří svojí aktivitou hodlají podpořit plavecký sport, Plavecký klub Písek a dění okolo něho, jeho dobré jméno a rozvoj.
 • Sdružování dětí a dospělých, kteří chtějí svojí sportovní činností a aktivitou a sportovními výsledky reprezentovat a propagovat Město Písek
 • Organizace sportovní činnosti, která rozvíjí přístup dětí a mládeže ke sportu, ke společenskému jednání v rámci klubu i mimo něj, pořádání sportovních akcí a závodů
 • Zajištění financování, které je bezezbytku využito pro pokrytí nákladů na provoz a organizaci klubových aktivit

Naše snažení je vedeno a podporováno vírou v to, že spolupráce mezi sportovním klubem, jeho vedením, trenéry a rodiči je základem dobrého fungování našeho a vašeho plaveckého klubu, dobré atmosféry v něm, kterou právě jen takto společnými silami dokážeme vytvořit a zachovat, když právě jen takové prostředí je schopno zajistit našim dětem rámec pro přínosné a přitom příjemné strávení volnočasové aktivity, která je aktivitou extrémně náročnou, vysilující, dlouhodobou a přitom tak krásnou.

Jakákoli aktivita členů klubu a rodičů, stejně tak, jako podněty a nápady jsou vítány, bez ohledu na to, od koho přijdou a jako takové budou vedením diskutovány, samozřejmě bez toho, že budou svými autory prezentovány způsobem, který narušuje průběh tréninkové přípravy trenérů a plavců, bez toho že naruší autoritu trenérů, vedení klubu či jiných plavců.

Dobrá nálada, stejně jako dodržování nastavených a klubem odsouhlasených pravidel, včetně respektování shora uvedených desater v rámci etického kodexu klubu, stanov a vnitřních předpisů klubu, jsou nezbytným předpokladem dobrého fungování klubu, jakož i nezbytným předpokladem pro setrvání jeho členů v klubu.

Vzájemná podpora, úcta a respekt jsou pro rozvoj klubu a sportu zásadní, pochvala má vždy pozitivnější výsledek nežli hanění, potupa či posměch, je naprosto bezpředmětné a nepřípustné upozorňovat na nedostatky a chyby konkrétních jednotlivců či klubu jako takového, bez konkrétního důvodu, bez pádného argumentu, které vedou k odstranění problému či zlepšení stavu. Komunikace v rámci klubu a to vedená kýmkoli, měla by proto být konkrétní, cílená, směřující ke zlepšení tak, jak je chápáno většinou, nikoli k destrukci a rozpadu.

Stres, nejistota z budoucnosti, strach a nevraživost je něco, co do volnočasové aktivity našich dětí, byť na vrcholové úrovní, nepatří. Snažme se proto v budoucnu tyto vždy společně eliminovat, pokud vzniknou, řešit je k tomu povolanými klubovými orgány, dle schválených pravidel, ve slušnosti a s respektem a akceptací názoru rozhodující většiny.

Plavecký klub Písek